سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

نوشته های جعفر حسن خانی

سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

نوشته های جعفر حسن خانی

ابنای زمان مظروف اند؛
که یا تهی مانند و یا لبریز از گنداب و یا لبالب می ناب.و چه خوش خواهد بود آدمی را که سبو باشد.
ملجأ عشق و لبالب می مستانه.
و چه خوش تر سرنوشتی است سبو را، که در میانه ی ساقی و خم و خمخانه؛
شکستن
آری شکستن
به فدای چشم مستش
بشکست اگر سبویی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۹بهمن

ماضی بعید

 

وقوف حماسه در منزگاه فردا

     و اکنون

اکنون زمان ماضی بعید، زمان سوفیست های پر طمطراق یونانی

     که شکوه جهل را می دهند نوید

          حماسه درنگ می کند از وقوع

               و زمان امتناع می کند از فردا

و انسان بودگی تمنای موجودِ افیون شده مغالطه ها

     حماسه درنگ می کند از وقوع

و موجود سکنا گزیده در ماضی بعید؛ می گماند اکنون را

و درنگ می کند از فردا

               از فردای سعید


نوشته ای از بنده؛ شکوه  از دانشگاه و علوم انسانی معاصر

جعفر حسن خانی