سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

نوشته های جعفر حسن خانی

سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

نوشته های جعفر حسن خانی

ابنای زمان مظروف اند؛
که یا تهی مانند و یا لبریز از گنداب و یا لبالب می ناب.و چه خوش خواهد بود آدمی را که سبو باشد.
ملجأ عشق و لبالب می مستانه.
و چه خوش تر سرنوشتی است سبو را، که در میانه ی ساقی و خم و خمخانه؛
شکستن
آری شکستن
به فدای چشم مستش
بشکست اگر سبویی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۳شهریور

چرایی و چیستی خرد اعتدال

خردنامه همشهری

یادداشت پیش رو برای خردنامه همشهری نگاشته شده است:

هر یک از دو سوی ساحت سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی، در گفتار خود، تعریفی از خرد بیان می‌کنند. در یک سوی این ساحت، خردی است که جریان موسوم به اصلاحات از آن سخن می‌گوید و می‌توان آن را خرد رفرمیست نامید و در سوی دیگر این ساحت، خردی است که اصول‌گرایان آن را بیان می‌کنند. در این یادداشت، نویسنده برآن است که ضمن توصیف این خردها، چگونگی مواجهه‌ی سیاست‌ورزانه‌ی نیروهای سیاسی در ساحت سیاست ایران را، مبتنی بر خردهای رفرمیست و اصول‌گرا، تحلیل نماید و در پایان، پاسخی به چرایی و چیستی خردی که تحت عنوان اعتدال به تازگی ظهور یافته بیان کند. 

جعفر حسن خانی